Privacyreglement

Privacyreglement Fysiotherapie Renie Plantinga

Fysiotherapie Renie Plantinga vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Fysiotherapie Renie Plantinga aan wat het doel is van het gebruik van uw gegevens en voor de verwerking van welke gegevens Fysiotherapie Renie Plantinga expliciet uw toestemming moet vragen.

Op grond van de privacywetgeving heeft Fysiotherapie Renie Plantinga de plicht om haar klanten:

 1. Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Fysiotherapie Renie Plantinga worden verwerkt.

 2. Te melden wie de gegevens kunnen inzien.

 3. Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Fysiotherapie Renie Plantinga verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen mij in staat om:

 • de overeenkomst die u met Fysiotherapie Renie Plantinga sluit, financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • mijn dienstverlening te kunnen leveren;
 • u te kunnen bereiken als dat nodig is;

Fysiotherapie Renie Plantinga houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen mij in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich je interesseert

Fysiotherapie Renie Plantinga verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Fysiotherapie Renie Plantinga, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Fysiotherapie Renie Plantinga met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Fysiotherapie Renie Plantinga verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door fysiotherapeut Renie Plantinga worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Renie Plantinga beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Fysiotherapie Renie Plantinga hanteert een termijn van tien jaar na de laatste behandeling, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Fysiotherapie Renie Plantinga zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten als betrokkene:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@fysiorenieplantinga.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Fysiotherapie Renie Plantinga. Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Fysiotherapie Renie Plantinga opnemen en probeert Fysiotherapie Renie Plantinga er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met mij opnemen.

Uiteraard zal Fysiotherapie Renie Plantinga ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Mijn actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Fysiotherapie Renie Plantinga.

Privacyreglement Fysiotherapie Renie Plantinga versie januari 2020